Stoev
  • Tomato paste «Iranskaya»

Show:
  • 280 gr. Shelf life: 12 months In 1 packing: 12 units
  • 400 gr. Shelf life: 12 months In 1 packing: 12 units
  • 510 gr. Shelf life: 12 months In 1 packing: 12 units
  • 740 gr. Shelf life: 12 months In 1 packing: 12 units
  • 1100 gr. Shelf life: 12 months In 1 packing: 9 units
  • 360 gr. Shelf life: 12 months In 1 packing: 16 units
  • 800 gr. Shelf life: 12 months In 1 packing: 9 units